Lähihistoria-lehti

https://lahihistoria.journal.fi

Lähihistoria on verkossa avoimesti ilmestyvä tieteellinen aikakauslehti, joka julkaisee vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita, näkökulmia, katsauksia ja kolumneja lähihistorian ja sen lähitieteiden aloilta kotimaisilla kielillä ja tapauskohtaisesti myös englanniksi. Syksyllä 2021 perustetun lehden tarkoituksena on vaalia, kehittää ja uudistaa suomalaista lähihistorian tutkimusta tarjoamalla entistä laajempia ja moninaisempia näkökulmia.

Lähihistoria on perinteisesti määrittynyt uusinta aikaa tai ’aikalaishistoriaa’ koskevana historiantutkimuksen alalajina. Lehti määrittelee lähihistorian ensisijaisesti ilmiöiden ja tutkimuskenttien kautta, ei niinkään ennalta määriteltyihin periodisointeihin tukeutuen. Lehti tutkii lähihistoriaa avoimin mielin, rajoja ylittäviä näkökulmia omaksuen ja pyrkii aktiivisesti ymmärtämään ajankohtaisten poliittisten, yhteiskunnallisten ja kulttuuristen ilmiöiden taustalla olevia historiallisia prosesseja. Myös historian käyttöön ja kollektiiviseen muistamiseen liittyvät teemat kuuluvat lähihistorian piiriin.

Vertaisarviointi ja avoin julkaiseminen

Lähihistoria noudattaa vertaisarvioinnissa Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV) Vertaisarvioitu-tunnuksen käytölle määriteltyjä ehtoja, Suomen Tiedekustantajien Liiton vertaisarviointiohjeen mukaisia periaatteita sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön ohjeita. Julkaistavien artikkelien korkean laadun takaamiseksi toimitus pyytää käsikirjoituksesta lausunnot vähintään kahdelta toimituksen ulkopuoliselta ja riippumattomalta asiantuntijalta. Arviointi suoritetaan pääsääntöisesti anonyymisti tuplasokkona (double blind), mutta tapauskohtaisesti arviointi voidaan tehdä myös avoimena. Avoimuuden asteesta päätetään aina yhteisymmärryksessä kirjoittajan ja arvioijien kanssa. Kaikki lehdessä julkaistavat tutkimusartikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin. Muiden tekstityyppien osalta vertaisarvioinnista päätetään tapauskohtaisesti. Myös toimituskuntaan kuuluvat voivat tarjota kirjoituksia lehteen. Toimituskunnan jäsenten tekstit käyvät läpi normaalin toimitus- ja arviointiprosessin, mutta kirjoittajansa toimituskeskusteluista poissulkien.

Kaikkia lehdessä julkaistavia tekstejä koskee avoimen julkaisemisen lisenssi tiedelehdille, eli CC-BY-NC-ND. Tämä tarkoittaa, että kaikki Lähihistoriassa julkaistut tekstit ovat vapaasti ladattavissa ja jaettavissa, kunhan seuraavat ehdot täyttyvät:

1) Tekstin alkuperäinen julkaisuyhteys sekä tekijätiedot on aina mainittava

2) Tekstiä ei saa hyödyntää kaupallisiin tarkoituksiin ilman Lähihistorian ja tekstin kirjoittajan suostumusta

3) tekstiä ei saa muunnella.

Huomioitava on, että lisenssin ulkopuolelle on rajattu lehdessä julkaistavat kuvat, joiden osalta noudatetaan alkuperäisen teoksen käyttö- ja tekijänoikeuksia.

Lehti ei peri kirjoittajilta artikkelin käsittely- (APC) tai julkaisumaksuja. Julkaisun kustannukset katetaan apurahoilla ja taustaseuran taloudellisella tuella.

 

Päätoimittaja 

FT, tutkijatohtori Tuomas Laine-Frigren (TUNI) 

Toimitus 

VTT, dosentti, yliopistonlehtori Jouni Tilli (JY)  

FT, yliopistonlehtori Pia Koivunen (UTU)  

FT, tutkijatohtori Miina Kaarkoski (MPKK)  

FT, tutkijatohtori Olli Turunen (HY)

Toimitusneuvosto

Professori Pertti Ahonen, JY

Professori Juhana Aunesluoma, HY

Professori Jari Eloranta, HY

Emeritus tutkija, dosentti Anssi Halmesvirta, JY

Erikoistutkija, VTT Jenni Karimäki, TY

FT, dosentti Ilona Kemppainen, JY

Yliopistotutkija, dosentti Eerika Koskinen-Koivisto, JY

Apulaisprofessori Rinna Kullaa, TUNI

Filosofian professori Jouni-Matti Kuukkanen, OY

Professor György Majtényi, Eger University

Yliopistotutkija, dosentti Simo Mikkonen, JY

Akatemiatutkija, dosentti Timo Miettinen, HY

Yliopistonlehtori Andrew Newby, JY

Yliopistotutkija, dosentti Tuija Parvikko, JY

Professori Petteri Pietikäinen, OY

Apulaisprofessori, dosentti Johanna Rainio-Niemi, HY

Apulaisprofessori, ympäristö- ja eläinhistorian dosentti Tuomas Räsänen, UEF

Professori Hannu Salmi, UTU

FT, Senior Advisor Paula Schönach, Aalto-yliopisto

Yliopistotutkija, dosentti Tuomas Tepora, TUNI

Yliopistonlehtori, dosentti Tanja Vahtikari, TUNI

 

Esitelmäkutsu Historiantutkimuksen päiville 2020: